U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

 

Barent van Zandbrink

Groot ZandbrinkGroot Zandbrink

 De naam van Santbrink komt in de archieven meerdere malen voor, Zo liggen er bij Leusden een groep boerderijen met de naam Zandbrink. Er zijn vermeldingen van de naam met betrekking tot een klooster in Bunschoten. Ook in Duitsland ligt een plaatsje Sandbrink. De eerste vermelding vinden we van Barent Hendrickz van Zandbrink die in 1687 in Amersfoort trouwt met Wilhelmina Levijsz. Craan. De familie blijft tot rond 1800 in Amersfoort, daarna vinden we aftakkingen richting Amsterdam, den Helder, Groningen en Rotterdam. De familie van Santbrink-Dokkum woonde aan de Papelaan 36 in Voorschoten, over dit adres is een boekje beschikbaar.

Jan Doekes Dokkum

Lolke Dokkum (1842-1938)Lolke Dokkum (1842-1938)De familie Dokkum gaat terug tot Jan Doekes (ca. 1545) bewoner van plaats 19 te Bozum, Baarderadeel.

De familie splitst zich in tweeën, de familie Dokkum en de familie Wijngaard. De Familie Dokkum vestigt zich voornamelijk in en rond Koudum in Hemelumer Oldeferd. De famile Wijngaard in Wymbritseradeel en Wonseradeel.

Van Lolke Dokkum (1842-1938) is een fotoboek beschikbaar.

Zoals wel vaker gebeurt kwam op een onverwacht moment een verzameling van ruim honderd familiebrieven tevoorschijn uit een periode van meer dan honderd jaar geleden. Het betreft de briefwisseling tussen Lolke Dokkum en zijn ouders en enkele bekenden. Wat deze briefwisseling zo opmerkelijk maakt is het feit dat het pakket brieven vrijwel compleet is, zodat vragen en antwoorden in opeenvolgende brieven zijn te vinden. De brieven zijn dan ook in chronologische volgorde geplaatst. Verder geven de brieven een beeld van een gezin uit het einde van de negentiende eeuw en de ervaringen van een jongen van 12 jaar die vanuit Friesland, beneden de grote rivieren terecht komt om aan de Klokkenberg in Nijmegen voor onderwijzer te gaan studeren. Met enige beeldbepalende informatie over het gezin Dokkum en ook over De Klokkenberg komt de lezer naar we vertrouwen dichter bij de inhoud die ”tussen de regels” van de brieven geschreven is. Alleen in het laatste deel van de brieven komt een blijk van een diepgaand geestelijk leven naar voren. Uit de andere brieven ontbreekt daarover elke aanwijzing. Evenzo is het opvallend dat er, bij uitzondering op een enkel Fries woord na, er door iedereen in het Nederlands geschreven wordt. De toestand waarin de oorspronkelijke brieven zich bevinden laat niet toe om deze vlot te lezen. De kwaliteit van het papier is sterk achteruit gegaan en het handschrift is, mede daardoor, vaak moeilijk te lezen. Om deze reden zijn de brieven "één op één overgezet". Dit betekent dat letterlijk geen wijzingen in ”taal noch teken” zijn aangebracht. Daar waar een verduidelijking nodig is, is deze tussen teksthaken geplaatst.

Bij de samenstelling van dit boekje is gebruik gemaakt van:

  • publicaties van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen waarin de Klokkenberg is opgenomen
  • publicaties van de Besturenbond van Chr. Onderwijs
  • familiearchief.

De Samenstellers
Dick van Santbrink sr. en Dick Boot

Siek Piers Attema

De familie Attema vinden we voor het eerst terug rond 1680 als Siek Piers Attema wordt geboren in Ferwoude, Wonseradeel. Rond 1700 is hij is daar Boer en Schooldienaar. De naam gaat vervolgens over op zijn dochter Pierkjen die trouwt met Sijmen Martens. Hun zoon Siek is de eerste bewoner van de Attema Sate in Gaastmeer, Wymbritseradeel. De Familie is sterk verwant aan de families Cnossen & Nauta.

Folkert Wijbes de Vries

Boerderij van Klaas de Vries te WestergeestBoerderij van Klaas de Vries te WestergeestFolkert Wijbes wordt geboren in 1535 in Westergeest, Kollumerland. De familie blijft lang rond Westergeest wonen maar ook rond Murmerwoude vestigen zich takken van deze familie.